Sofia universitet S:t Kliment Ohridskis respektingivande byggnad reser sig i själva hjärtat av Sofia.

Bulgarian

Vet ni att :
Detta är den första och den enda fakulteten i Bulgarien där man studerar över 40 språk !

 

Kungaparet på besök i Sofia universitet.


Den svenske ambassadören Paul Beijer bland studenter och lärare.

 


Utveckling

Skandinavistiklinjen visar ständiga prov på sina ambitioner och utvecklingsmöjligheter som akademisk disciplin och generator av idéer och initiativ som berikar den även dessförutan mångsidiga verksamheten på Sofia universitet S:t Kliment Ohridski, det äldsta och mest auktoritativa lärosätet i Bulgarien. De bulgariska skandinavisternas internationella kontakter blir allt fler – med universitet och vetenskapliga centra i de skandinaviska länderna, i många europeiska länder och i USA, med institutioner, konstnärliga förbund, förlag och media. Utbildningslinjens lärare och studenter reser, deltar i ett aktivt utbyte av professionella och rent mänskliga erfarenheter med i huvudsak i företrädesvis sina nordiska kolleger, de bidrar även till att bygga upp en specifik, allt mer positiv, föreställning om Bulgarien, ett på den geografiska skalan litet europeiskt land med en intressant historia, stormigt förflutet och dynamiskt nu. En hel del lärare, men även studenter, deltar i internationella skandinavistikkonferenser, ger ut egna böcker, översätter, håller sig framme som oumbärliga medlare i det bulgariska folkets kulturella umgänge med folken i Norden. Några av lärarna har tilldelats höga bulgariska och utländska utmärkelser för deras bidrag som forskare och konstnärer.
Schemat blir allt mer mättat med ämnen som avspeglar den internationella tendensen mot interdisciplinära studier, mot att kombinera element från flera områden inom kulturen och vetenskapen till ett gemensamt, livskraftig, aktuellt, oundgängligt och nyttigt område. Betecknande är strävan hos högt kvalificerade lärare på skandinavistiklinjen att stötta hög- och grundskolor i landet i deras försök att i olika former hålla undervisning i något skandinaviskt språk.
Sedan 1999 är det praxis att organisera och genomföra vetenskapliga seminarier och konferenser i skandinavistik och de förverkligas med direkt stöd och aktiv samverkan från de officiella institutionerna i de skandinaviska länderna och från deras ambassader i Sofia. Seminariet tillägnat August Strindbergs liv och verk (1999), seminarierna om de nyaste personligheterna, företeelserna och tendenserna i den moderna svenska litteraturen(2000, 2004), den stora internationella konferensen om vikingarna (2000), den bulgarisk-danska litteraturkonferensen (2000), seminarierna om Knut Hamsuns (2001), August Strindbergs (2012) and Søren Kierkegaards (2005, 2013) verk och personlighet (2001), de internationella jubileumskonferenserna Snorre Sturlasson och den nordiska litteraturens rötter (2002), Den okände Andersen (2005), Norge i tiden (2006) – en konferens tillägnad 100-årsdagen av Norges självständighet, Konstitutionen som grundval för den moderna staten (2014), tillägnad 200-årsdagen av Norges konstitution, det vetenskapliga forumet Ibsen i tiden (2006), seminariet om den svenska barnlitteraturen (2006) samt konferenserna, 1700-talet i Norden" (2007), Skandinaviska språkenidag (2009) och Sagan som genre och tradition i Nordeuropa (2013) blev sannskyldiga evenemang i det bulgariska kulturlivet. Föredragen från nästan alla forum utges i speciella antologier.
I förberedelserna och genomförandet av dessa fora deltar även studenterna alltid aktivt, for vilka dessa evenemanger utgör en oersättlig form av "levande" undervisning, en chans att möta och umgås med de mest framstående representanterna for vetenskapen och kulturen från de skandinaviska länderna. Här kan nämnas Thomas Tranströmer, Östen Sjöstrand, Torgny Lindgren, Per Olov Enquist, Jan Myrdal, Lars Lönnroth, Peter Curman och Anita Persson från Sverige, Suzanne Brøgger, Joakim Garff, Sven Rossel, Johan de Mylius, Thomas Bredsdorff, Ulrik Langen från Danmark, Harald Ness, Knut Faldbakken, Lars Saabye Christensen, Asbjørn Aarseth, Karsten Alnæs, Herbjørg Wassmo, Arne Torp från Norge samt Sigurður Magnússon, Ingibjörg Haraldsdóttir, Guðbergur Bergsson, Úlfar Bragason, Már Jónsson från Island... Många andra har genomfört/hållit föreläsningar och föredrag och varit ett stöd för en rad bulgarisk-nordiska vetenskapliga och kulturella initiativ, som har betytt mycket för den unga skandinavistiken i Bulgarien och för perspektiven på den. Lärarna och studenterna på Sofia universitets skandinavistiklinje får också ofta besök av Danmarks, Norges, Islands och Sveriges ambassadörer som med stort intresse och uppriktigt engagemang förhåller sig till deras arbete och till de problem på den till vilkas övervinnande de också ger sitt aktiva stöd.
Särskild tacksamhet förtjänar Svenska institutet och Svenska akademien i Stockholm, Utrikesdepartementet och NORLA i Oslo, Danska kulturinstitutet och Centrum för information om den danska litteraturen i Köpenhamn, Utbildnings-, kultur- och vetenskapsdepartementet och Sigurður Nordalinstitutet i Reykjavik, Centrum för finländsk litteratur i Helsingfors, universitet och bibliotek i Nordens alla länder, Riksföreningen Sverigekontakt i Göteborg m.fl. Det är ingen tillfällighet att Deras Majestäter kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia på sitt eget uttryckliga önskemål besökte studenter och lärare på Skandinavistiklinjen som till deras ära hade iordningställt en stor utställning om de bulgarisk-svenska relationerna genom århundradena. Högt uppsatta personer från de nordiska länderna besöker dem regelbundet.
Under svenska ambassadens och Svenska institutets överinseende och med finansiellt stöd från Danmarks, Norges och Finlands ambassader upprustades och utrustades år 2004 en sal för studier av de nordiska ländernas språk och kulturer och gavs namnet Nordstjärnan. Projektet sponsrades av en rad bulgariska och skandinaviska företag. Sedan 2011 fungerar även ett Swedex testcenter i anslutning till linjen, där Swedex språktest anordnas för att intyga kunskaperna i svenska enligt Europarådets nivåskala.
Skandinavistiklinjen upprätthåller livliga kontakter med Utrikesdepartementet och Utbildnings och vetenskaps- departementet, Bulgariska vetenskapsakademiens litteraturinstitut, Nationalbiblioteket S:t Kyrillos och Methodios, med Nationella litteraturmuseet, med Sydvästra universitetet i Blagoevgrad liksom med många andra vetenskapliga och kulturella institut, vilkas företrädare regelbundet deltar i de av linjens lärare organiserade konferenserna och i de dem åtföljande utställningarna.
Tack vare de bulgariska skandinavisterna och den av det bulgariska översättarförbundet utgivna tidskriften Panoramas gemensamma ansträngningar utgavs temanummer tillägnade samtida dansk, svensk och norsk litteratur. I översättning av lärare på och medarbetare till skandinavistiklinjen har centrala dramatiska teatrar som Nationalteatern, Ungdomsteatern, Teater Sofia och Bulgariska arméns teater satt upp pjäser av August Strindberg, Henrik Ibsen, P.O. Enquist, Lars Norén och Stig Dalager. Böcker av skandinaviska författare utkommer regelbundet i översättning av skandinavistiklinjens lärare och studenter.

... När man frågar någon ”Var har du studerat?” och får svaret ”På Universitetet” ställes inga mer frågor. Det är alldeles klart att det gäller Sofia universitet, som för bulgarerna är universitetet med stor bokstav . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.