Sofia Universitet S:t Kliment Ohridskis respektingivande byggnad reser sig i själva hjärtat av Sofia.

Bulgarian

 

Vet ni att :
Detta är den första och den enda fakulteten i Bulgarien där man studerar över 40 språk !Studenterna som varje år påbörjar Skandinavistiklinjen har vanligen provresultat som är bland de högsta hos alla studenter som söker sig till Sofia universitet. Utbildningsgrupperna består av endast 15 studenter vilket möjliggör fördjupad undervisning och studium av läroämnen. Det finns olika möjligheter till stipendier och specialisering.

 

Vet ni att :
Fakulteten för klassiska och moderna filologier är idag den största fakulteten vid Sofia universitet S:t Kliment Ohridski. Den är faktiskt ett unikt centrum för ickeslaviska språk, litteratur och kultur.Undervisningen ges av över 500 lärare, fastanställda och timanställda. Fakulteten har 19 institutioner i 11 departement !

 
Utbildning

Skandinavistiklinjen är idag en 8 terminer lång utbildningslinje som avslutas med erhållandet av akademisk kandidatexamen. Utbildningen ges endast i ordinarie form – distansundervisning saknas. Under utbildningens gång studeras såväl allmänfilologiska teoretiska discipliner, som teoretiska och praktiska ämnen direkt kopplade till de nordiska ländernas språk, kultur och litteratur. Lärarkollegiet innefattar såväl högt kvalificerade bulgariska lärare, som gästlektorer från de respektive länderna. Svenska institutet och det norska Senter for internasjonalisering av utdanning upprätthåller ordinarie lektorat i svenska respektive norska – något som är av otvivelaktig betydelse för studieprocessen inom denna sfär.

Studieplanen för utbildningslinjen förutser ett intensivt och djupgående studium av två eller flera skandinaviska språk från nybörjarnivå. Det huvudsakliga arbetet utförs i universitetets fonetiska laboratorier. Kursen är indelad i olika element: grammatik, ordförråd, översättning, muntlig språkfärdighet, fonetik etc. vilka bygger upp en vana vid och färdighet inom den muntliga kommunikationens olika sfärer. I de skandinaviska huvudspråken, svenska och norska, ges både föreläsningar och övningar i fonetik och fonologi, morfologi och lexikologi, syntax, ordbildningslära, semantik och stilistik. Från och med den fjärde terminen får studenterna undervisning i det andra skandinaviska språket (danska , norska eller svenska). I studieplanen ingår också en teoretisk kurs i isländska, samt valfria kurser i finskt språk och kultur.

Undervisningen i de skandinaviska litteraturerna har som mål att framställa de skandinaviska litteraturernas utveckling i en allmäneuropeisk litteraturhistorisk kontext. Man studerar de idéhistoriska och konstnärliga rörelserna och tendenserna, framstående företrädare för respektive litteraturer och deras huvudverk. Undervisningen i realia omfattar en allmän och några specialiserade kurser. Genom dem bekantar sig studenterna med de olika skandinaviska ländernas historia, kultur, traditioner och samtid och deras ställning i Europa och världen. Förutom de gemensamma obligatoriska disciplinerna inkluderar utbildningslinjens studieplan även en mängd valbara kurser syftande till att bekanta studenterna med specifika litterära, kulturologiska och lingvistiska problem. Bland dem utmärker sig särskilt kurserna i fornnordisk mytologi, praktiska problem vid översättning från de skandinaviska språken, H.C. Andersens författarskap, Henrik Ibsens och August Strindbergs dramaturgi och Knut Hamsuns romaner m.fl. De skandinaviska länderna erbjuder varje år olika stipendier för utbildning vid deras studieinrättningar. De omfattar perioder från några veckor till specialisering under 3, 4 eller 9 månader.

Antagningen av studenter till Skandinavistiklinjen genomförs i enlighet med Regelverket för antagning av studenter till Sofia universitet S:t Kliment Ohridski. Utbildningen i skandinavistik avser erhållandet av akademisk kandidatexamen. Ansökningen genomförs genom avläggande av skriftliga urvalstentamina i engelska eller tyska (den ansökande studenten väljer själv). Ansökningsvillkoren, de nödvändiga dokumenten, genomförandet av bedömningen av de skriftliga arbetena, liksom klassificerandet och inskrivningen av de nyantagna studenterna reglementeras av Sofia universitets Regelverk. Varje år påbörjar minst 15 unga män och kvinnor från hela landet Skandinavistiklinjen, och studenter från Makedonien har ofta gått den också. Enligt uppgifter från Republiken Bulgariens Utbildnings, vetenskaps och ungdoms departement, vilka har getts stor uppmärksamhet i bulgariska medier, – är deras provresultat ett av det högsta bland alla studenter som söker till Sofia universitet, i nivå med de studenters som söker till Molekylärbiologi-, Statsvetar- eller Japanologiprogrammet.

Utbildningen på denna linje är inriktad på att förbereda specialister med stora möjligheter till förverkligande inom den kulturella, vetenskapliga och samhälleliga sfären, som grund- och högskolelärare och som översättare. Dessutom får de med examen från Skandinavistiklinjen arbete inom de internationella relationernas och turismens område, på institutioner och juridiska organ, på ambassader och konsulat i Bulgarien och utomlands, inom massmedia, på redaktioner, förlag, liksom på olika statliga och privata företag. De som har tagit kandidatexamen har möjlighet att gå vidare på magisternivå, varefter de även kan söka doktorandplats. Under det senaste tio åren har Skandinavistiklinjen haft aktiva doktorander i svenska, norska, danska och isländska, i de skandinaviska språkens historiska grammatik, och literaturhistoria.

Sedan studieåret 2004/2005 tillhandahåller Institutionen för germanistik och skandinavistik även ett magisterprogram i nordistik avsett för studenter med kandidatexamen från alla utbildningslinjer. Under loppet av tre terminer bibringas de specialiserade och varaktiga kunskaper i de nordiska ländernas historia, samhälle, ekonomi och mentalitet. En viktig del av utbildningen på programmet utgörs av studierna i ett fritt valt skandinaviskt språk. Sedan 2012 erbjuds även ett magisterprogram "Språk, kultur och översättning" avpassat för studenter med kandidatexamen från Skandinavistiklinjen.

De aktuella schemana finns uppladdade här.

... När man frågar någon ”Var har du studerat?” och får svaret ”På Universitetet” ställes inga mer frågor. Det är alldeles klart att det gäller Sofia universitet, som för bulgarerna är universitetet med stor bokstav . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.